skip to Main Content
971 84 91 00 info@sommanacor.cat

OCUPACIÓ

Troba o millora la teva ocupació.

PROGRAMES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ

Et facilitam la informació d’accés a programes de foment de la contractació de diferents ocupacions dins del municipi:

OFERTES I BORSINS

· BORSES DE FEINA D’ORGANISMES PÚBLICS:

· OFERTES DE FEINA I BORSINS PÚBLICS:

OFERTA
AJUNTAMENT DE MURO

Aprovació de bases i convocatòria per a la constitució d’una borsa de feina d’administratiu de l’Ajuntament de Muro, mitjançant concurs-oposició

DATA DE PUBLICACIÓ
4/01/2022
TERMINI
deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB
OFERTA
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Convocatòria i bases del procés selectiu per cobrir, amb personal laboral fix, 1 plaça de tècnic/a mitjà/ana de turisme

DATA DE PUBLICACIÓ
30/12/2021
TERMINI
20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
OFERTA
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Aprovació de la convocatòria i les bases de les proves selectives per cobrir com funcionari/a de carrera una (1) plaça de Tècnic d’Administració General del grup A, subgrup A1, vacant a la plantilla, i inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018

DATA DE PUBLICACIÓ
30/12/2021
TERMINI
vint dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
OFERTA
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Aprovació de la convocatòria i les bases de les proves selectives per cobrir com funcionari/a de carrera una (1) plaça de Tècnic de Gestió del grup A, subgrup A2, vacant a la plantilla, i inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018

DATA DE PUBLICACIÓ
30/12/2021
TERMINI
vint dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
OFERTA
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Aprovació de la convocatòria i les bases de les proves selectives per cobrir com funcionari/a de carrera una (1) plaça d’Arquitecte Tècnic/a del grup A, subgrup A2, vacant a la plantilla, i inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018

DATA DE PUBLICACIÓ
30/12/2021
TERMINI
vint dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
OFERTA
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Aprovació de la convocatòria i les bases de les proves selectives per cobrir com funcionari/a de carrera una (1) plaça d’Administratiu/iva del grup C, subgrup C1, vacant a la plantilla, i inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018

DATA DE PUBLICACIÓ
30/12/2021
TERMINI
vint dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
OFERTA
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Aprovació de la convocatòria i les bases de les proves selectives per cobrir com funcionari/a de carrera una (1) plaça d’Arquitecte del grup A, subgrup A1, vacant a la plantilla, i inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018

DATA DE PUBLICACIÓ
30/12/2021
TERMINI
vint dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
OFERTA
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA

Convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a l’accés com a personal funcionari de carrera de l’ajuntament d’Alcúdia, pel torn lliure, d’una plaça d’administratiu d’administració general, mitjançant concurs-oposició i així mateix, la creació amb el resultat de la convocatòria, d’una borsa de treball de personal interí d’administratiu d’administració general

DATA DE PUBLICACIÓ
30/12/2021
TERMINI
VINT (20) DIES HÀBILS, a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)
OFERTA
SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

Convocatòria i les bases per seleccionar, mitjançant un contracte d’interinitat fins a la cobertura definitiva de la plaça, un responsable o una responsable d’àrea

DATA DE PUBLICACIÓ
30/12/2021
TERMINI
deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
OFERTA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears per al curs 2022-2023

DATA DE PUBLICACIÓ
30/12/2021
TERMINI
comença el 25 de gener de 2022 i finalitza el 23  de març de 2022, ambdós inclosos
OFERTA
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de personal funcionari interí Tècnic/a de Turisme pertanyent a l’escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica mitja, especialitat Tècnic/a de Turisme, Grup A, Subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí

DATA DE PUBLICACIÓ
28/12/2021
TERMINI
deu dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació de la corresponent convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
OFERTA
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Bases específiques del procediment selectiu per crear una borsa de treball per proveir una plaça d’Arquitecte amb caràcter de funcionari interí, per excés o acumulació de feina, per un termini màxim de nou mesos

Correcció bases convocatòria borsí arquitectes 

DATA DE PUBLICACIÓ
28/12/2021
TERMINI
10 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà d’haver-se publicat les bases i la convocatòria íntegrament al BOIB.
OFERTA
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Bases per a la convocatòria d’un borsí d’auxiliar administratiu/va de l’ajuntament de sant llorenç des cardassar mitjançant oposició

DATA DE PUBLICACIÓ
23/12/2021
TERMINI
vint dies naturals comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOIB
OFERTA
AJUNTAMENT DE MURO

Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria bibliotecari/a a l’Ajuntament de Muro

DATA DE PUBLICACIÓ
23/12/2021
TERMINI
deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB
OFERTA
AJUNTAMENT DE DEIÀ

Convocatòria i Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina de personal funcionari interí d’arquitecte de l’Ajuntament de Deià

DATA DE PUBLICACIÓ
23/12/2021
TERMINI
quinze (15) dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB
OFERTA
AJUNTAMENT DE PALMA

Convocatòria concurs oposició pel torn lliure de 16 places d’educador/a social (taxa addicional d’estabilització) corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018

DATA DE PUBLICACIÓ
21/12/2021
TERMINI
vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
OFERTA
AJUNTAMENT DE PALMA

Convocatòria concurs oposició pel torn lliure per cobrir una plaça de Psicòleg/òloga, taxa addicional d’estabilització OPE 201

DATA DE PUBLICACIÓ
21/12/2021
TERMINI
vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
OFERTA
AJUNTAMENT DE PALMA

Convocatòria concurs oposició pel torn lliure per cobrir una plaça de Faristoler/a, taxa addicional d’estabilització OPE 2018

DATA DE PUBLICACIÓ
21/12/2021
TERMINI
vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
OFERTA
AJUNTAMENT DE PALMA

Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure, per a la cobertura d’una plaça d’Intèrpret Informador/a, taxa d’estabilització OPE 2018

DATA DE PUBLICACIÓ
21/12/2021
TERMINI
vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
OFERTA
AJUNTAMENT DE PALMA

Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure, per a la cobertura d’una plaça de Tècnic/a de Manteniment, taxa d’estabilització OPE 2018

DATA DE PUBLICACIÓ
21/12/2021
TERMINI
vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
OFERTA
AJUNTAMENT DE PALMA

Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure, per a la cobertura de 19 places d’Ajudant/a d’Oficis Diversos, taxa d’estabilització OPE 2018 i 2019

DATA DE PUBLICACIÓ
21/12/2021
TERMINI
vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
OFERTA
AJUNTAMENT DE PALMA

Convocatòria concurs oposició pel torn lliure de delineant/a taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de Palma

DATA DE PUBLICACIÓ
21/12/2021
TERMINI
vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)
OFERTA
AJUNTAMENT DE PALMA

Convocatòria concurs-oposició 1 plaça de tècnic/a ciències de la informació, taxa d’estabilització temporal de l’Ajuntament de Palma

DATA DE PUBLICACIÓ
21/12/2021
TERMINI
vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)
OFERTA
AJUNTAMENT DE PALMA

Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure, per a la cobertura d’1 plaça d’ENGINYER/A DE CAMINS, CANALS I PORTS, Escala l’Administració Especial, Subescala tècnica, classe superior, especialitat Enginyer/a de Camins, Canals i Ports, grup A, subgrup A1, corresponents a la taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de la oferta d’ocupació pública de l’any 2018,

DATA DE PUBLICACIÓ
21/12/2021
TERMINI
vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)
OFERTA
AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Bases específiques per cobrir tres places d’auxiliar d’administració general, personal funcionari de carrera

Rectificació errors materials a les Bases Específiques

DATA DE PUBLICACIÓ
16/12/2021
TERMINI
vint dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà del dia de la convocatòria al BOE
OFERTA
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Bases de la convocatòria per la creació mitjançant concurs de mèrits d’una borsa de feina reservat a persones amb discapacitat per la provició d’una plaça de peó mediambiental de l’Ajuntament de Puigpunyent

DATA DE PUBLICACIÓ
14/12/2021
TERMINI
vint dies hàbils, a partir del següent al de la publicació de l’extracte del anunci de la convocatòria al BOIB
OFERTA
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Convocatòria i bases del concurs-oposició per a la cobertura d’una plaça de personal laboral fix en la categoria d’educador/a social, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2021

DATA DE PUBLICACIÓ
09/12/2021
TERMINI
20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat
OFERTA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de mestres a les Illes Balears

…es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors…

DATA DE PUBLICACIÓ
30/11/2021
TERMINI
del dia 19 de gener al dia 7 de febrer de 2022, ambdós inclosos.
OFERTA
AJUNTAMENT DE MURO

Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria d’oficial/oficiala de la policia local de l’Ajuntament de Muro per promoció interna

DATA DE PUBLICACIÓ
27/11/2021
TERMINI
vint (20) dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
OFERTA
PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BARRIO

Convocatoria concurso-oposición de una plaza de técnico medio en vivienda (tasa reposición) correspondiente a la oferta de empleo público 2018

DATA DE PUBLICACIÓ
Publicació BOE 10/12/2021
TERMINI
vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)
OFERTA
AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Bases específiques per cobrir una plaça de tècnic/a d’Administració General, funcionari de carrera.

Rectificació Bases Específiques per cobrir una plaça de Tècnic d’Administració General

2a Rectificació Bases Específiques per cobrir una plaça de Tècnic d’Administració General

DATA DE PUBLICACIÓ
23/11/2021
TERMINI
vint dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà del dia de la convocatòria al BOE
OFERTA
AJUNTAMENT DE PALMA

Convocatòria concurs oposició pel torn lliure de TAE mitjà/ana informàtica taxa de reposició de l’Ajuntament de Palma

DATA DE PUBLICACIÓ
23/11/2021
TERMINI
vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
OFERTA
AJUNTAMENT DE PALMA

Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure de lletrat/da assessor/a de l’Ajuntament de Palma

DATA DE PUBLICACIÓ
Publicació BOE 29/11/2021
TERMINI
quaranta dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
OFERTA
AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Bases específiques per cobrir una plaça de Bibliotecari-Arxiver, personal laboral fix

DATA DE PUBLICACIÓ
Publicació BOE: 10/12/2021
TERMINI
vint dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà del dia de la convocatòria al BOE
OFERTA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Convocatòria a concurs d’accés de places de catedràtics i catedràtiques d’universitat al Butlletí Oficial de l’Estat

DATA DE PUBLICACIÓ
21/10/2021
TERMINI
vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.

Demana cita

Posa’t en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte.

    Accepto Política de privacitat (obligatori)

    Back To Top